Kindcentrum De Bron


Uilenvliet 41 3333 BS Zwijndrecht
078-8200012 Klik om te bellen

Over Kindcentrum De Bron

Visie op onderwijskundig handelen
Op de Bron werken we vanuit een jaarklassensysteem in een rijke leeromgeving waarbij alle kinderen onderwijs krijgen.

Via een doorgaande lijn zal het kind zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen op de manier die bij het kind past.
We werken vanuit meerdere instructiemomenten waarbij kinderen gestimuleerd worden om zelf tot een oplossing te komen.
Het werken aan leerstijlen en leerstrategieën van elk kind spelen hierbij een voorname rol.

De leerstof wordt aangeboden met verschillende werkvormen en materialen. Bij het aanbieden van de leerstof gaan we uit van ons basisprogramma.

Wij streven naar een harmonische ontwikkeling van kinderen.
Hiermee bedoelen we een ontwikkeling, waarbij de intellectuele, sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke aspecten van het kind met elkaar in evenwicht zijn.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door middel van het leerlingvolgsysteemVisie op identiteit
Op de Bron geven we onderwijs met als uitgangspunt het Protestants-christelijk geloof.
De Bijbel wordt daarbij gebruikt als inspiratiebron en leidraad.
Door aandacht te schenken aan de verschillen in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen komt dit tot uiting.
Respect voor elkaar (leerkrachten, leerlingen en ouders) zal op onze school naar voren komen in de manier waarop we met elkaar omgaan en onderwijs geven.Visie op pedagogisch handelen
We streven ernaar om op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt met zijn/haar verschijning, capaciteiten en beperkingen, taal en culturele achtergrond.
We werken vanuit 4 basisregels:

Wij zijn aardig voor elkaar
Wij zijn rustig in de school

Wij zorgen goed voor alle spullen

Wij spelen en werken samen


Missie
Wij zien het als onze belangrijkste taak om kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Hierbij spelen de volgende zaken een rol:
Wij willen dat onze leerlingen een positieve bijdrage leveren aan de groep waarbinnen zij functioneren.
Wij willen onze leerlingen de kennis en vaardigheden aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs passend bij de capaciteiten en belangstelling van het kind. Wij vinden individuele prestaties belangrijk, maar dan wel prestaties die passen binnen de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling.
We willen een actief beleid voeren in de samenwerking met kinderdagverblijf, voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
We streven ernaar een schoolklimaat te scheppen waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt en hij/zij zich op sociaal en emotioneel gebied optimaal kan ontplooien.

Kindcentrum De Bron in het kort

Religie

Christelijk

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Onze locatie

Kindcentrum De Bron


Uilenvliet 41 3333 BS Zwijndrecht
078-8200012 Klik om te bellen