Pieter de Jongschool Locatie Pythagorasstraat


Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem
026 327 24 00 Klik om te bellen

Over Pieter de Jongschool Locatie Pythagorasstraat

Levensbeschouwelijke identiteit

Als katholieke school besteden we regelmatig aandacht aan de christelijke feesten en hun achtergrond. Dit maken we in praktische zin zichtbaar door projecten en gezamenlijke vieringen, zoals kerst, carnaval, Pasen en de vastenactie. Onze school staat open voor mensen uit andere culturen en met een andere levensovertuiging. Naast de aandacht die wij besteden aan onze katholiek-christelijke inslag, vinden we het ook belangrijk om  aandacht te besteden aan andere godsdiensten en hun feesten. Zo hebben we kinderen op onze school die bijvoorbeeld het Suikerfeest vieren. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ervaringen met klasgenoten te delen.

Vanuit onze visie op levensbeschouwing werken we met de methode `Hemel en Aarde`. De onderwerpen die in deze methode besproken worden gaan onder andere over levensthema’s, de christelijke traditie en ontmoetingen tussen mensen met verschillende levensovertuigingen. 
Bij levensbeschouwelijke vorming vinden we het als team van groot belang dat kinderen:
Leren nadenken over zichzelf, over wat ze belangrijk vinden in het leven en over hun gedrag ten opzichte van andere mensen.
Goed met elkaar omgaan, dit is voor ons een belangrijk thema.

Onderwijsvisie

We gaan er vanuit dat kinderen verschillen in hun aanleg, belangstelling en wijze van leren. Dit vraagt steeds meer om onderwijs op maat.
Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat kinderen plezier beleven aan het leren en tegelijkertijd streven we naar zo optimaal mogelijke leerprestaties voor ieder kind. Dit betekent in de praktijk dat we veel tijd besteden aan het verwerven van de basisvaardigheden zoals lezen taal en rekenen, maar ook aan de motorische -, sociaal-emotionele - en creatieve vorming van kinderen, waaraan wij ook veel waarde aan hechten.

Voor Wereld Oriëntatie (WO) vakken werken we schoolbreed, van groep 1 t/m groep 8, aan dezelfde thema’s. Via deze thema’s proberen wij bij onze kinderen interesse te stimuleren voor de wereld waarin zij leven. De basis hiervoor zijn raakvlakken van de thema’s in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie (WO vakken). Voor de thema’s maken we gebruik van het bronnenboek Kernconcepten. Door het thematisch werken krijgen de kinderen uitdagende en onderzoekende activiteiten aangeboden – en dat vinden we belangrijk.

Tevens worden hierbij via het kunstproject Pr8 ook kunst- en cultuur activiteiten aangeboden en wordt zoveel mogelijk het aanleren van vaardigheden met innovatieve ICT-middelen geïntegreerd.

De ICT-vaardigheden worden aangeboden in samenspraak met medewerkers van het CLC/het iXperium. Het is een Centre of Expertise voor leren met ICT middelen en biedt  een fysiek lab binnen de HAN Pabo. Leraren, lerarenopleiders en studenten kunnen er op verschillende manieren kennis maken en experimenteren met ICT-toepassingen voor het onderwijs.

Onze visiepijlers zijn:
Wij bieden een zo uitnodigende en rijk mogelijke onderwijsleersituatie
We stimuleren kinderen om zelfstandig en zelfsturend te leren en op onderzoek uit te gaan..
We bieden de kinderen diverse werkvormen aan en zorgen ervoor dat het lesaanbod een mix van inzichten, feiten en vaardigheden bevat

Niet alleen het eindproduct is belangrijk, maar ook het proces er naar toe.
Ieder kind leert anders. We zorgen ook voor een goed aanbod voor de meerbegaafde kinderen
 

Sociale competenties en democratisch burgerschap

Vanaf augustus 2017 werken we met een nieuwe methode om sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) bij kinderen te bevorderen en pest gedrag te voorkomen. Deze methode heet `De Vreedzame School` en is goedgekeurd door het Nederlands Jeugd Instituut. De kerndoelen van de Vreedzame school is om sociale competenties van onze kinderen en democratisch burgerschap te stimuleren.

Een school met leerkrachten, leerlingen en ouders is een kleine gemeenschap, waar afspraken gemaakt moeten worden over hoe we met elkaar omgaan. Aan de hand van lessen en activiteiten gaan de kinderen leren dat de klas en de school een leefgemeenschap is, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. De kinderen leren tijdens de lessen dezelfde taal te spreken en leren op dezelfde manieren conflicten oplossen. Ook ouders worden in dit programma betrokken, want als ouder is het prettig om op de hoogte te zijn hoe we op school met elkaar omgaan.

Wat verstaan we onder een vreedzame school?
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap.
Zij staan open voor de verschillen tussen mensen.
Op onze school willen we kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. De klas en de school zien wij als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn. De Vreedzame School is voor ons niet alleen een methode, maar we willen dat het een echt onderdeel van de identiteit van de Pieter de Jongschool gaat worden. We willen hiermee school breed zoveel mogelijk incidenten, pestgedrag of ongewenst gedrag voorkomen.

Met deze werkwijze willen we onze kinderen de volgende sociale vaardigheden aanleren:
op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
constructief conflicten op te lossen
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
open te staan voor verschillen tussen mensen.

Bovenstaande aspecten worden aangeboden in 6 blokken. Deze blokken worden op hetzelfde moment in het schooljaar behandeld in alle groepen zodat alle leerlingen op hetzelfde moment bezig zijn met hetzelfde onderwerp ieder op hun eigen niveau.

De onderwerpen zijn:
We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
We hebben oor voor elkaar – communicatie
We hebben hart voor elkaar – gevoelens
We dragen allemaal een steentje bij – mediatie en participatie
We zijn allemaal anders – diversiteit

Pieter de Jongschool Locatie Pythagorasstraat in het kort

Religie

Rooms-katholiek

Onderwijsvorm

Klassikaal onderwijs
Rooms Katholieke Basisschool

Overblijfmogelijkheid

Ja

Eigen schoolbibliotheek

Ja

Eigen mediatheek

Ja

Eigen documentatie-centrum

Ja

Onze locatie

Pieter de Jongschool Locatie Pythagorasstraat


Pythagorasstraat 3 6836 GA Arnhem
026 327 24 00 Klik om te bellen